Onderzoek naar Discriminatieklimaat Groningen

Onderzoek naar Discriminatieklimaat Groningen

DMG wil graag inzicht krijgen in het discriminatieklimaat van Groningen. In 2009 en 2012 is de Quickscan Discriminatieklimaat uitgevoerd. Begin 2016 is de Quickscan voor de derde keer uitgevoerd en de resultaten zijn inmiddels bekend.

Ruim 1.300 inwoners van 18 jaar en ouder deden mee aan het onderzoek en vulden de online vragenlijst in. Het onderzoek is in 2016 voor de derde keer uitgevoerd en de vragenlijst is - ten behoeve van de vergelijkbaarheid - nagenoeg gelijk gehouden. Wel zijn er dit jaar vragen toegevoegd over actuele thema’s omtrent andere bevolkingsgroepen.

U kunt het rapport hier lezen.

De belangrijkste uitkomsten:

Zeventien procent Groningers gediscrimineerd afgelopen jaar
Eén op de zes inwoners van de provincie Groningen voelde zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd, dit is niet anders dan in 2012. In de hele provincie Groningen is er wel eens sprake van discriminatie, in de provinciale gemeenten minder vaak dan in de stad Groningen. Ook ziet men hier vaker discriminatie bij anderen. De allochtone inwoners ervaren vaker discriminatie dan autochtonen. Dit was in eerdere jaren ook zo, maar de verschillen nemen toe.


Leeftijd nog steeds meest voorkomende grond discriminatie
Eén op de drie gediscrimineerden had in het afgelopen jaar te maken met leeftijdsdiscriminatie. Dit komt in alle leeftijdsgroepen ongeveer even vaak voor. Op de tweede plaats staat discriminatie op basis van geslacht, hier had ten opzichte van eerdere jaren een groter deel mee te maken. De uiting van discriminatie is veelal ongelijke behandeling en schelden en discriminerende opmerkingen.

Discriminatie minder vaak in de buurt of op straat
Ondanks een afname is discriminatie in de buurt of op straat nog steeds de meest genoemde locatie waar dit plaatsvindt. Steeds vaker lijkt discriminatie een werkgerelateerde context te hebben; men ziet dit vaker op het werk of tijdens het solliciteren.

Gediscrimineerden ervaren meer impact van discriminatie
Een deel van de inwoners met een discriminatie-ervaring ondervindt last hiervan in het (dagelijks) leven. Zonder discriminatie zou men een rooskleuriger bestaan hebben en voor sommigen beïnvloedt dit in hoge mate hun leven.

Kwart maakt melding
Een meerderheid van de inwoners met een discriminatie-ervaring maakt geen melding van discriminatie. De meest genoemde redenen hiervoor zijn het ‘niet belangrijk genoeg vinden’, ‘melden helpt niet’ en ‘wil er geen aandacht aan schenken’. Het deel dat wel een melding maakt, neemt sinds 2009 toe.

Merendeel Groningers ziet geen spanningen in de buurt
Inwoners van Groningen zijn over het algemeen positief over hun woonomgeving; men gaat op een prettige manier met elkaar om en er heerst voor de meerderheid een gevoel van gelijkwaardigheid. Ook zien de meeste Groningers geen spanningen tussen bevolkingsgroepen. Inwoners met een discriminatie-ervaring zijn over het algemeen minder te spreken over deze aspecten.

Meer discriminatie door discussies in de media
De discussies over vluchtelingen in de media, politiek en op straat zorgen volgens de meeste Groningers voor polarisatie en meer discriminatie. Ongeveer de helft zegt dat het geen invloed heeft op hoe men met elkaar omgaat in de buurt.
Men wordt meer geconfronteerd met geweld in de media. Dit zorgt er bij een deel van de inwoners voor dat ze zich onveiliger voelen. Dit vertaalt zich voor een relatief klein deel door naar verhoogde onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt of het vermijden van drukke plekken. Eén op de drie Groningers geeft aan zich wel eens angstig te voelen tegenover andere bevolkingsgroepen.

Meer inwoners weten het Discriminatie Meldpunt te bereiken
Vier op de tien Groningers zijn bekend met (de taken van) het Meldpunt. Dit is lager dan eerdere jaren. Wel weten meer inwoners het Meldpunt te bereiken.