Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Discriminatie is op grond van verschillende wetten verboden. Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste wetten en regelgeving. Voor uitgebreide informatie of volledige regelgeving kunt u terecht op www.wetten.overheid.nl

Nationale regelgeving

Grondwet
Artikel 1 van de Grondwet luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". Dit artikel richt zich in eerste instantie tot de overheid. De overheid mag niet discrimineren. Het behoort tot de grondbeginselen van de samenleving.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
Deze wet is vooral bedoeld om discriminatie tussen burgers onderling tegen te gaan.
Specifiek voor die discriminatiegronden die in deze wet zijn opgesomd bestaat er een beroep op deze wet. Als een bepaalde handelwijze onder de AWGB valt, kan een oordeel gevraagd worden aan het College voor de Rechten van de Mens.

Wetboek van Strafrecht (WvSr)
In gevallen waarbij gedragsverandering niet mogelijk lijkt en er een norm gesteld dient te worden kan er een beroep worden gedaan op een bepaling uit het Wetboek van Strafrecht. Er zijn een aantal bepalingen die discriminatie verbieden. Artikel 90quater Sr geeft een algemene definitie van discriminatie voor het wetboek van Strafrecht. Als een bepaling van het Wetboek van Strafrecht geschonden is, kunt u hiervan aangifte doen bij de politie. Het openbaar ministerie beslist of er vervolging plaats moet vinden.

Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (Wet SAMEN)
Dit is de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden. Deze wet stelt regels voor werkgever ten behoeve van de verbetering van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden.

Aanwijzing discriminatie

Hierin zijn beleidsregels neergelegd over hoe politie en het Openbaar Ministerie met discriminatiezaken dienen om te gaan.

 

Verder is er ook nog internationale regelgeving op gebied van discriminatie.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschrijft fundamentele vrijheden en waarborgt het verbod op discriminatie (artikel 14 juncto protocol 12).

Het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR)
Het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR ) is afkomstig van de Verenigde Naties. Hierin ligt onder andere een verbod op rassendiscriminatie besloten.

Het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR)
Het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) formuleert in artikel 26 een gelijkheidsgebod en een discriminatieverbod. Artikel 26 luidt: "Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke behandeling door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard dan ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status".

Europese regelgeving
Ook de Europese Unie heeft verschillende maatregelingen genomen die discriminatie tegen moeten gaan. Neergelegd in het EG-verdrag en Handvest voor Grondrechten van de Europese Unie.